Bài 4. Diện tích hình thang [lớp 5]

Hình học Toán 5

Diện tích hình thang

VIDEO BÀI GIẢNG DIỆN TÍCH HÌNH THANG

Công thức: Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2.

Diện tích hình thang

hoặc S =$\dfrac{(a+b)×h}{2} $

( S là diện tích; a, b là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao)

Ví dụ: Tính diện tích hình thang dưới đây.

Diện tích hình thang là:

S= $\dfrac{(7+4) × 5}{2} = 27.5 m^{2}$ 

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2 , 3 trang 93, 94 SGK Toán lớp 5. Sau đây là lời giải chi tiết, các em học sinh cùng so sánh đối chiếu đáp án của mình sau đây.

Toán lớp 5 trang 93 Câu 1

Tính diện tích hình thang, biết:

a) Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm; chiều cao 5 cm

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m và 6,6 m; chiều cao 10,5 m

Phương pháp giải

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang:

S =\displaystyle {{\left( {a + b} \right) \times h} \over 2}

trong đó S là diện tích; a, b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao.

Đáp án

Lời giải chi tiết

a) Diện tích hình thang đó là:

\dfrac{(12+8) \times 5 }{2} = 50\;(cm^2)

b) Diện tích của hình thang đó là:

\dfrac{(9,4 + 6,6) \times 10,5}{2} = 84\;(m^2)

Toán lớp 5 trang 94 Câu 2

Tính diện tích mỗi hình thang sau:

Giải bài tập trang 93, 94 SGK Toán 5

Phương pháp giải

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang:

S =\displaystyle {{\left( {a + b} \right) \times h} \over 2}

trong đó S là diện tích; a, b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao.

Đáp án

a) Đáy lớn: 9cm, đáy bé: 4cm, chiều cao: 5 cm

Diện tích của hình thang đó là:

\dfrac{(4+9) \times 5 }{2} = 32,5\;(cm^2)

b) Đáy lớn: 7cm, đáy bé: 3cm, chiều cao: 4 cm

Diện tích của hình thang đó là:

\dfrac{(3 + 7) \times 4}{2} = 20\;(m^2)

Đáp số: 32, 5 cm2

20 cm2

Toán lớp 5 trang 94 Câu 3

Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110, và 90,2 m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Phương pháp giải

– Tính chiều cao = (đáy lớn + đáy bé) : 2

– Diện tích thửa ruộng = (đáy lớn + đáy bé) × chiều cao : 2.

Đáp án

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

(110 + 90,2) : 2 = 100,1 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

Giải bài tập trang 93, 94 SGK Toán 5

Đáp số: 10020,01m2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *