Luyện tập diện tích, chu vi hình tròn [Lớp 5]

Hình học Toán 5

LUYỆN TẬP

DIỆN TÍCH – CHU VI HÌNH TRÒN

1. CHU VI HÌNH TRÒN

Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

C = d × 3,14

(C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn).

2. DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14

S = r × r × 3,14

(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn)

Ví dụ: Tính chu vi hình tròn khi biết diện tích của nó.

 3. BÀI TẬP THỰC HÀNH

/10

Diện tích - Chu vi hình tròn

Bài tập thực hành về diện tích và chu vi hình tròn

1 / 10

Một hình tròn có bán kính là 3cm, tính diện tích của hình tròn?

2 / 10

Một hình tròn có bán kính là 5cm, tính chu vi của hình tròn?

3 / 10

Một hình tròn có chu vi là 25.12 cm. Tính diện tích của hình tròn?

4 / 10

Chu vi của hình tròn dưới đây là?

5 / 10

Chu vi của hình tròn dưới đây là?

6 / 10

Tính diện tích của hình tròn dưới đây?

7 / 10

Một hình tròn có đường kính là 12cm, tính diện tích của hình tròn?

8 / 10

Một hình tròn có chu vi là 452.16 cm thì bán kính là?

9 / 10

Công thức nào dưới đây là công thức tính diện tích hình tròn?

10 / 10

Một hình tròn có bán kính là 3cm, tính chu vi của hình tròn?

Your score is

0%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *