Luyện tập diện tích tam giác hình thang [Lớp 5]

Chưa phân loại

LUYỆN TẬP

DIỆN TÍCH TAM GIÁC – DIỆN TÍCH HÌNH THANG

1. Diện tích tam giác (S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao).
/8

Diện tích tam giác

Bài tập thực hành về diện tích tam giác

1 / 8

Diện tích của hình tam giác dưới đây là?

2 / 8

Diện tích của hình tam giác dưới đây là?

3 / 8

Diện tích của hình tam giác dưới đây là?

4 / 8

Diện tích của hình tam giác dưới đây là?

5 / 8

Đường cao tươn ứng với cạnh NP là?

6 / 8

Đường cao tươn ứng với cạnh MN là?

7 / 8

Tam giác dưới đây có diện tích bằng 20. Tìm x (tất cả đều có cùng đơn vị đo).

8 / 8

Diện tích của hình tam giác dưới đây là?

Your score is

0%

2. Diện tích hình thang Diện tích hình thang

hoặc S =$\dfrac{(a+b)×h}{2} $

( S là diện tích; a, b là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao)

/4

Diện tích hình thang

Bài tập thực hành về diện tích hình thang

1 / 4

Diện tích của hình thang dưới đây là?

2 / 4

Diện tích của hình thang dưới đây là?

3 / 4

Diện tích của hình thang dưới đây là?

4 / 4

Diện tích của hình thang dưới đây là?

Your score is

0%

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *