Bài 13. Thể tích của một hình

Hình học Toán 5

THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH

Video 1: Giới thiệu về thể tích, làm quen với đơn vị đo và chiều không gian.

Video 2: Tính thể tích bằng khối lập phương đơn vị.

Thể tích là phần không gian bên trong của một hình.

Để xác định được thể tích của một hình ta có thể dựa và các khối lập phương đơn vị, 1 khối lập phương đơn vị được xem như 1 đơn vị thể tích. 

a) Ví dụ 1

Thể tích của một hình

Hình C gồm 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng gồm 4 hình lập phương như thế. Ta nói: Thể tích hình C bằng thể tích hình D.

b) Ví dụ 2

Thể tích của một hình

Hình P gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta tách hình P thành hai hình M, N: hình M gồm 4 hình lập phương và hình N gồm 2 hình lập phương như thế. Ta nói: Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N.

c) Ví dụ 3

Thể tích của hình dưới đây là bao nhiêu? Xem 1 khối lập phương là 1 đơn vị thể tích.

Ta nhận thấy Hình hộp chữ nhật có 2 lớp màu riêng biệt.

Mỗi lớp màu có 30 khối lập phương đơn vị (5 x 6 =30).

Ta có thể tính tổng số khối lập phương bằng cách nhân. 30 x 2 = 60.

Vậy ta có thể kết luận thể tích của hình là 60 đơn vị thể tích.

>> Chi tiết: Lý thuyết Thể tích của một hình

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 115 SGK Toán lớp 5

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 1 trang 115 SGK Toán 5

Trong các hình sau đây:

Giải bài tập trang 115 SGK Toán 5.

 

Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình hộp chữ nhật B gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình nào có thể tích lớn hơn?

Phương pháp giải

Quan sát hình vẽ để tính số hình lập phương nhỏ của mỗi hình. Hình nào có nhiều hình lập phương nhỏ hơn thì có thể tích lớn hơn.

ĐÁP ÁN

Hình A: có chiều dài gồm 4 ô vuông, chiều rộng có độ dài là 2 ô vuông và chiều cao có độ dài là 2 ô vuông.

Vậy hình hộp chữ nhật A gồm

4 x 2 x 2 = 16 (hình lập phương nhỏ)

Hình B có chiều dài gồm 3 ô vuông, chiều rộng có độ dài là 3 ô vuông và chiều cao có độ dài là 2 ô vuông.

3 x 3 x 2 = 18 (hình lập phương nhỏ)

Hình hộp chữ nhật B có thể tích lớn hơn hình hộp chữ nhật A.

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 2 trang 115 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 115 SGK Toán 5

Hình hộp A gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình hộp B gồm mấy hình lập phương nhỏ?

So sánh thể tích hình hộp A và hình hộp B

Phương pháp giải

Quan sát hình vẽ để tính số hình lập phương nhỏ của mỗi hình. Hình nào có nhiều hình lập phương nhỏ hơn thì có thể tích lớn hơn.

ĐÁP ÁN

Hình A có 5 × 3 × 3 = 45 hình lập phương nhỏ.

Hình B có 3 × 3 × 3 – 1 = 26 hình lập phương nhỏ.

Mà 45 > 26.

Vậy thể tích của hình A lớn hơn thể tích của hình B hay thể tích hình B nhỏ hơn thể tích hình A.

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 3 trang 115 SGK Toán 5

Có 6 hình lập phương nhỏ có cạnh 1 cm. Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp khác nhau?

ĐÁP ÁN

Vì 6 = 1 × 6 = 2 × 3.

Do đó ta có các cách để xếp thành một hình hộp chữ nhật như sau:

Có 6 cách xếp như sau:

Cách 1: Chiều dài gồm 1 ô vuông, chiều rộng gồm 1 ô vuông và chiều cao gồm 6 ô vuông.

Cách 2: Chiều dài gồm 6 ô vuông, chiều rộng gồm 1 ô vuông và chiều cao gồm 1 ô vuông.

Cách 3: Chiều dài gồm 3 ô vuông, chiều rộng gồm 1 ô vuông và chiều cao gồm 2 ô vuông.

Cách 4: Chiều dài gồm 2 ô vuông, chiều rộng gồm 1 ô vuông và chiều cao gồm 3 ô vuông.

Cách 5: Chiều dài gồm 3 ô vuông, chiều rộng gồm 2 ô vuông và chiều cao gồm 1 ô vuông.

Cách 6: Chiều dài gồm 2 ô vuông, chiều rộng gồm 3 ô vuông và chiều cao gồm 1 ô vuông.

Giải bài tập Toán lớp 5

BÀI TẬP THỰC HÀNH THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH

/7

Thể tích của một hình

Bài tập thực hành về thể tích của một hình

1 / 7

Thể tích của hình bên là bao nhiêu? Xem 1 hình lập phương là 1 đơn vị thể tích.

2 / 7

Thể tích của hình bên là bao nhiêu? Xem 1 hình lập phương là 1 đơn vị thể tích.

3 / 7

Các hình hộp chữ nhật được xếp từ các khối lập phương có cùng kích thước. Hỏi hình hộp chữ nhật nào có thể tích lớn hơn?

4 / 7

Các hình hộp chữ nhật được xếp từ các khối lập phương có cùng kích thước. Hỏi hình hộp chữ nhật nào có thể tích lớn hơn?

5 / 7

Thể tích của hình bên là bao nhiêu? Xem 1 hình lập phương là 1 đơn vị thể tích.

6 / 7

Thể tích của hình bên là bao nhiêu? Xem 1 hình lập phương là 1 đơn vị thể tích.

7 / 7

Thể tích của hình bên là bao nhiêu? Xem 1 hình lập phương là 1 đơn vị thể tích.

Your score is

0%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *