Bài 15. Thể tích Hình hộp chữ nhật [Lớp 5]

Hình học Toán 5

THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

1. Video thể tích hình hộp chữ nhật.

TÓM TẮT KIẾN THỨC

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Gọi V là thể tích của hình hộp chữ nhật, ta có:

V = a × b × c

(a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật).

Ví dụ 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 8cm.

Phương pháp: Ba kích thước của hình hộp chữ nhật đã có cùng đơn vị đo nên để tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao.

Giải:

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

12 x 5 x 8 = 480 cm3

Đáp số: 480 cm3

Ví dụ 2: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao 10cm.

Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

20 × 16 × 10 = 3200 (cm3)

Đáp số: 3200 cm3

2. Chơi với hình hộp chữ nhật

Hãy nhấn giữ và kéo các thanh trượt để thay đổi các kích thước của hình hộp chữ nhật, sau đó nhấn vào ô đáp án để xem thể tích của hình hộp chữ nhật tương ứng.

3. Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 1 trang 121 SGK Toán 5

Câu 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b và chiều cao c:

a) a = 5cm, b = 4 cm, c = 9 cm

b) a = 1,5 m, b = 1,1 m, c = 0,5m

Giải bài tập Toán lớp 5

Phương pháp giải

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

ĐÁP ÁN

Thể tích hình hộp chữ nhật trong mỗi trường hợp là:

a) V = 5 x 4 x 9 = 180 (cm³)

b) V = 1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 (m³)

c) V = \frac{2}{5} \times \frac{1}{3}\times \frac{3}{4} = \frac{1}{10} (dm^{3} )

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 2 trang 121 SGK Toán 5

Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên:

Giải bài tập Toán lớp 5

Phương pháp giải

Chia khối gỗ thành các hình hộp chữ nhật nhỏ rồi tính thể tích từng hình theo công thức V = a x b x c

(a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật), từ đó suy ra thể tích khối gỗ ban đầu.

ĐÁP ÁN

Chia hình hộp chữ nhật thành hai phần: hình A và hình B

Giải bài tập Toán lớp 5

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật A là:

12 – 6 = 6 (cm)

Thể tích hình hộp chữ nhật A là:

8 × 6 × 5 = 240 (cm3)

Thể tích hình chữ nhật B là:

15 × 6 × 5 = 450 (cm3)

Thể tích của khối gỗ là:

240 + 450 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3.

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 3 trang 121 SGK Toán 5

Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình dưới đây:

Giải bài tập Toán lớp 5

Phương pháp giải

Cách 1: Thể tích hòn đá = tổng thể tích hòn đá và nước – thể tích nước trong bể = thể tích hình hộp chữ nhật có các kích thước 10cm, 10cm, 7cm – thể tích hình hộp chữ nhật có các kích thước 10cm, 10cm, 5cm.

Cách 2: Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình hộp chữ nhật (phần nước dâng lên) có chiều dài 10cm, chiều rộng 10cm và chiều cao là: 7 – 5 = 2 (cm). Từ đó áp dụng công thức tính thể tích V = a x b x c (a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật) ta tìm được thể tích hòn đá.

ĐÁP ÁN

Cách 1:

Thể tích nước trong bể là:

10 x 10 x 5 = 500 (cm3)

Tổng thể tích của nước và hòn đá là:

10 x 10 x 7 = 700 (cm3)

Thể tích của hòn đá là:

700 – 500 = 200 (cm3)

Cách 2

Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình hộp chữ nhật (phần nước dầng lên) có đáy của bể và có chiều cao là:

7 – 5 = 2 (cm)

Thể tích của hòn đá là: 10 x 10 x 2 = 200 (cm3)

Đáp số: 200 (cm3)

BÀI TẬP THỰC HÀNH THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

/7

Thể tích hình hộp chữ nhật

Bài tập thực hành về thể tích hình hộp chữ nhật

1 / 7

Thể tích của hình hộp chữ nhật này là bao nhiêu $cm^{3}$?

2 / 7

Bể cá của Nam được đổ đầy với $ nước. Mặt đáy của bể cá có chiều dài  và chiều rộng . Hỏi chiều cao của mực nước trong bể cá là bao nhiêu?

3 / 7

Bạn Hùng nuôi một con chuột Hamster trong cái lồng hình hộp chữ nhật, có thể tích là 100 $dm^{3}$. Đáp án nào dưới đây có thể là kích thước của hình hộp?

4 / 7

Thể tích của hình hộp chữ nhật này là bao nhiêu $cm^{3}$?

5 / 7

Thể tích của hình hộp chữ nhật này là bao nhiêu $cm^{3}$?

6 / 7

Bác An dùng chiếc xe tải của mình để đi mua cát về xây nhà. Biết thùng xe có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m, chiều cao 2m. Một mét khối đất có giá 30000 đồng.

Nếu An mua đất đầy xe, bác ấy sẽ phải trả bao nhiêu tiền?

7 / 7

Thể tích của hình hộp chữ nhật này là bao nhiêu $cm^{3}$?

Your score is

0%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *