[Toán 7] Chủ đề 1: Hai góc đối đỉnh

Toán 7

I. VIDEO BÀI GIẢNG CHỦ ĐỀ 1 HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH

Kênh Youtbe Học Toán

>>Xem danh sách bài học toán 7 tại đây: Toán 7 

II. LÝ THUYẾT CHỦ ĐỀ 1 HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH

1. Định nghĩa: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạmh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia.

Hình 1

Trên hình 1, ta có: $\widehat{O_{1}}$ và $\widehat{O_{3}}$ là hai góc đối đỉnh; $\widehat{O_{2}}$ và $\widehat{O_{4}}$ là hai góc đối đỉnh.

2. Tính chất : Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

Trên hình 1: $\widehat{O_{1}}$ và $\widehat{O_{3}}$ là hai góc đối đỉnh nên $\widehat{O_{1}}=\widehat{O_{3}}$

$\widehat{O_{2}}$ và $\widehat{O_{4}}$  là hai góc đối đỉnh nên $\widehat{O_{2}}=\widehat{O_{4}}$

III. BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 1 CỘNG TRỪ SỐ HỮU TỈ TOÁN 7

A. Trắc nghiệm

Câu 1: 

Góc xOy đối đỉnh với góc x’Oy’ khi:

A. Tia Ox’ là tia đối của tia Ox và tia Oy’ là tia đối của tia Oy

B. Tia Ox’ là tia đối của tia Ox và $\widehat{\text{yOy }\!\!’\!\!\text{ }}=180{}^\circ $

C. Tia Oy’ là tia đối của tia Oy và $\widehat{\text{xOx }\!\!’\!\!\text{ }}=180{}^\circ $

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Chọn câu phát biểu đúng

A. Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh

B. Ba đường thẳng cắt nhau tạo thành ba cặp góc đối đỉnh

C. Bốn đường thẳng cắt nhau tạo thành bốn cặp góc đối đỉnh

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 3: Hai đường thẳng zz’ và tt’ cắt nhau tại A. Góc đối đỉnh với góc zAt là:

Vẽ hai đường thẳng aa, và bb, cắt nhau tại A. Hãy viết tên các cặp góc đối đỉnh - Hoc24

A.$\widehat{\text{z’At’}}$

B. $\widehat{zAt}$  

C. $\widehat{\text{z }\!\!’\!\!\text{ At}}$                 

D. $\widehat{\text{zAt }\!\!’\!\!\text{ }}$.

Câu 4: Cho góc xBy đối đỉnh với góc x’By’ và $\widehat{\text{xBy}}$; = 600. Tính số đo góc $\widehat{x’By’}$;

A. 300

B. 1200

C. 900

D. 600

Câu 5: Câu nào sau đây sai:

A. Hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh

B. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

C. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh

D. Nếu số đo góc A bằng số đo của góc B và góc C đối đỉnh với B thì góc A và góc C bằng nhau.

ĐÁP ÁN

* Đáp án câu hỏi trắc nghiệm

1. D

2. A

3. A

4. D

5. C

B. Bài tập

Bài Tập 1. Vẽ hai đường thẳng xx và yy cắt nhau tại O hình vẽ sau:

Hãy điền vào chỗ trống (….) để được phát biểu đúng:

a) $\widehat{\text{xOy}}$ và ………. là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là ……….của cạnh Ox’ cạnh Oy là …….của cạnh …….

b) $\widehat{x’Oy}$ và $\widehat{xOy’}$ là ……………..vì cạnh Ox là tia đối của cạnh …… và cạnh……………………

Bài Giải

a) $\widehat{x’Oy’}$; tia đối; tia đối; Oy

b) hai góc đối đỉnh; Ox’; Oy là tia đối của cạnh Oy’

Bài Tập 2. Vẽ đường tròn tâm O và các đường kính AB, CD. Kể tên các cặp góc đối đỉnh trong hình vẽ.

Bài Giải

Có hai cặp góc đối đỉnh $\widehat{\text{AOC}}$ và $\widehat{\text{BOD}}$ , $\widehat{\text{AOD}}$ và $\widehat{\text{BOC}}$.

Bài Tập 3. Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A tạo thành góc MAP có số đo góc bằng 33o

a) Viết tên các cặp góc đối đỉnh

b) Tính số đo góc $\widehat{\text{NAQ}};\widehat{\text{MAQ}}$

Bài Giải

a) Các cặp góc đối đỉnh là: $\widehat{\text{PAM}}$ và $\widehat{\text{NAQ}}$; $\widehat{\text{PAN}}$ và $\widehat{\text{MAQ}}$

b) Ta có: $\widehat{\text{NAQ}}$ và $\widehat{\text{PAM}}$ là hai góc đối đỉnh

Mà $\widehat{\text{PAM}}=33{}^\circ $

Suy ra $\widehat{\text{NAQ}}\text{ }\!\!~\!\!\text{ }=\text{ }\!\!~\!\!\text{ }\widehat{\text{PAM}}=33{}^\circ $

Ta có: $\widehat{\text{PAM}}$ và $\widehat{\text{MAQ}}$ là hai góc kề bù nên $\widehat{\text{PAM }\!\!~\!\!\text{ }}+\widehat{\text{MAQ}}=180{}^\circ $

Suy ra: $\widehat{\text{MAQ}}=180{}^\circ -\widehat{\text{PAM}}=180{}^\circ -33{}^\circ =147{}^\circ $

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO CỘNG TRỪ SỐ HỮU TỈ TOÁN 7

toán 7 hai góc đối đỉnh
toán 7 hai góc đối đỉnh
toán 7 hai góc đối đỉnh
toán 7 hai góc đối đỉnh
toán 7 hai góc đối đỉnh
toán 7 hai góc đối đỉnh

Link nộp bài Hình học tuần 1: https://forms.gle/kUyXgu9m15SiCAFs9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *