[Toán Đại 7] GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ HỮU TỈ

Toán 7

I. VIDEO BÀI GIẢNG GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ HỮU TỈ - CỘNG TRỪ SỐ THẬP PHÂN

Kênh Youtbe Học Toán

>>Xem danh sách bài học toán 7 tại đây: Toán 7 

II. LÝ THUYẾT

III. BÀI TẬP

B. BÀI TẬP.

Bài 1: Tính 

a) $(- 4,3) + (- 7,5) + 4,3$

b) $37,13-21,3+\left( -7,13 \right)+21,3$

c) $\text{ }\!\!~\!\!\text{ }\frac{1}{8}-\frac{5}{12}+\left| \frac{-7}{3} \right|$

d) $\frac{5}{9}-\left| -\frac{3}{5} \right|+\left| \frac{4}{9} \right|+\left| \frac{8}{5} \right|$

e) $\left| \frac{-5}{3} \right|+\frac{-2}{3}\cdot \frac{5}{2}-{{2}^{3}}$

f) $\frac{1}{4}+\left| \frac{-1}{3}+\frac{7}{6} \right|+\frac{1}{2}$

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) $-7,5$                                                   b) $30$

c) $\dfrac{49}{24}$                                   d) $2$

e) $-8$                                                      f) $\dfrac{19}{12}$

.

Bài 2: Tính $\left| x+1 \right|$, biết:

a) $x~=~\frac{3}{17}$

b) $x~=~-~15,08$

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) $\dfrac{20}{17}$                                                   b) $14,08$

.

Bài 3. Tìm x, biết:

a) $\left| x \right|=\frac{3}{7}$

b) $\left| x \right|=0$

c) $\left| x \right|=-8,7$

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) $x=\frac{3}{7}$ hoặc $x=-\frac{3}{7}$

b) $x=0$

c) Không có giá trị x thỏa mãn.

.

Bài 4. Tính x, biết:

a) $\left| \frac{3}{4}+x \right|=0$

b) $\left| x-\frac{2}{5} \right|=\frac{1}{4}$

c) $\left| ~x-3,5 \right|=7,5$

d) $\left| x+0,5 \right|-3,9=0$

e) $3,6-\left| x-0,4 \right|=0$

f) $\frac{2}{3}-\left| \frac{3}{4}+x \right|=4$

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) $x=-\frac{3}{4}$

b) $x=-\frac{3}{20}$ hoặc $x=\frac{13}{4}$

c) $x=11$ hoặc $x=-4$

d) $x=3,4$ hoặc $x=-4,1$

e) $x=4$ hoặc $x=-3,2$

f) $\left| \frac{3}{4}+x \right|=\frac{2}{3}-4=-\frac{10}{3}<0$ nên không tìm được giá trị x thỏa mãn yêu cầu.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *